วราวัชร์ ขจรรัตนวณิชย์, Warawach Khajornrattanawanich /. " The Appropriate Dental Core Package: Khon Kaen People’s Opinion (2020) / ชุดสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมที่เหมาะสมในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563):ความเห็นจากประชาชนจังหวัดขอนแก่น." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 23.3 (2558): 16-34. Web. 8 Aug. 2020