วราวัชร์ ขจรรัตนวณิชย์, W. 2016 Jan 6. The Appropriate Dental Core Package: Khon Kaen People’s Opinion (2020) / ชุดสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมที่เหมาะสมในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563):ความเห็นจากประชาชนจังหวัดขอนแก่น. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 23:3