วราวัชร์ ขจรรัตนวณิชย์, W. (2016). The Appropriate Dental Core Package: Khon Kaen People’s Opinion (2020) / ชุดสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมที่เหมาะสมในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563):ความเห็นจากประชาชนจังหวัดขอนแก่น. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), 23(3), 16-34. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1142