วราวัชร์ ขจรรัตนวณิชย์, Warawach Khajornrattanawanich /. The Appropriate Dental Core Package: Khon Kaen People’s Opinion (2020) / ชุดสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมที่เหมาะสมในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563):ความเห็นจากประชาชนจังหวัดขอนแก่น. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 23, n. 3, p. 16-34, jan. 2016. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1142>. Date accessed: 01 aug. 2021.