วิทวัส จิตต์ผิวงาม, Wittawat Jitpewangarm /. " Systemic Therapy in advanced Renal Cell Carcinoma (Clear cell subtype) / การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งไตชนิดใสระยะแพร่กระจาย" Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], Volume 23 Number 3 (6 January 2016)