วิทวัส จิตต์ผิวงาม, Wittawat Jitpewangarm /. " Systemic Therapy in advanced Renal Cell Carcinoma (Clear cell subtype) / การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งไตชนิดใสระยะแพร่กระจาย." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 23.3 (2558): 1-15. Web. 14 Jul. 2020