วิทวัส จิตต์ผิวงาม, W. 2016 Jan 6. Systemic Therapy in advanced Renal Cell Carcinoma (Clear cell subtype) / การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งไตชนิดใสระยะแพร่กระจาย. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 23:3