วิทวัส จิตต์ผิวงาม, W. (2016). Systemic Therapy in advanced Renal Cell Carcinoma (Clear cell subtype) / การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งไตชนิดใสระยะแพร่กระจาย. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), 23(3), 1-15. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1141