วิทวัส จิตต์ผิวงาม, Wittawat Jitpewangarm /. Systemic Therapy in advanced Renal Cell Carcinoma (Clear cell subtype) / การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งไตชนิดใสระยะแพร่กระจาย. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 23, n. 3, p. 1-15, jan. 2016. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1141>. Date accessed: 01 june 2020.