วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. บทบรรณาธิการ. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 23, n. 3, jan. 2016. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1140>. Date accessed: 01 aug. 2021.