วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. " ปกหลัง." Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) [Online], 23.2 (2558): n. pag. Web. 21 Aug. 2019