วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:. ปกหลัง. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), [S.l.], v. 23, n. 2, aug. 2015. ISSN 2539-553X. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/1002>. Date accessed: 21 aug. 2019.