วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . 2015 Aug 17. ใบสมัครสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST). [Online] 23:2