First section

ปกหน้า
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน Journal of Community Development Research
รายชื่อบรรณาธิการภาษาไทย
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน Journal of Community Development Research
สารบัญ
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน Journal of Community Development Research

Editorial

บทบรรณาธิการ
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน Journal of Community Development Research

Review Articles

Research Articles

Competency Development Model for Primary School Teachers / รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
Somsak Boonkham Phasai Phawatrungreang and Pakorn Phachanban / สมศักดิ์ บุญขำ, ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง และปกรณ์ ประจันบาน

43-57

The Effectiveness of Thai Local Wisdom Management in the Area of Lower Northern Region / ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
Wichit Chaichana Kasemchart Naressenie and Boonrueng Sriharun / วิชิต ไชยชนะ, เกษมชาติ นเรศเสนีย์ และบุญเรือง ศรีเหรัญ

58-70

The Management Effectiveness of Forensic Standard in Police Scientific Center 4 / ประสิทธิผลการบริหารจัดการมาตรฐานงานพิสูจน์หลักฐานของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4
Winai Namrach Kasemchart Naresssenie and Boonlert Pairindra / วินัย นามราช, เกษมชาติ นเรศเสนีย์ และบุญเลิศ ไพรินทร์

71-87

Back side

ระเบียบการตีพิมพ์วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน Journal of Community Development Research
ใบสมัครสมาชิกวารสาร
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน Journal of Community Development Research
รายชื่อบรรณาธิการภาษาอังกฤษ
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน Journal of Community Development Research
ปกหลัง
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน Journal of Community Development Research