First section

หน้าปก
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน Journal of Community Development Research
กองบรรณาธิการ
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน Journal of Community Development Research
สารบัญ
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน Journal of Community Development Research
บทบรรณาธิการ
Assoc. Prof.Pumisak Intanan, Ph.D.

Humanities and Social Sciences

การสนับสนุนของสามีในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะ 6 เดือนแรก
ศิริวรรณ ทุมเชื้อ, พัชนียา เชียงตา, กรพิน สุดสงวน

66-78

อิทธิพลของฮอร์โมนปั้นเม็ดสูตรผสมที่มีต่อการเพิ่มผลผลิตพริกขี้หนู
กมลชนก ห่วงมี, วิภาวรรณ สายคำยศ, ภูมิศักดิ์ อินทนนท์

125-139

Science and Technology

การพัฒนาชุมชนโดยเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กในประเทศไทย
ไพฑูรย์ เหล่าดี, นิพนธ์ เกตุจ้อย, สุขฤดี สุขใจ, วิสุทธิ์ แช่มสะอาด, สรวิศ สอนสารี

15-30

Health and Sciences

Back side

ระเบียบการตีพิมพ์วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน Journal of Community Development Research
Editorial Board
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน Journal of Community Development Research
ปกหลัง
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน Journal of Community Development Research