การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา Development of Distribution Channels and Creation of Added Value for Community Food Products in Songkhla Province

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Prasit Rattanaphan Maneerat Rattanaphan Jarinee Sae-Wong

Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขีดความสามารถด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา และกำหนดแนวทางการพัฒนาด้านช่องทางการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา มีทั้งหมด 16 ราย ผลการวิจัย พบว่า จุดแข็งของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ คือ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้รับรองมาตรฐาน เน้นการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพ มีศักยภาพด้านการผลิต มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมสำหรับการพัฒนาด้านต่างๆ ส่วนจุดอ่อน ได้แก่ ช่องทางการจัดจำหน่ายยังไม่หลากหลาย แรงงานสำหรับการผลิตยังไม่เพียงพอ ขาดการสร้างแบรนด์ที่จริงจัง ช่องทางการขายยังไม่แน่นอน โอกาส คือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ แนวโน้มของช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้น และอุปสรรคสำคัญ คือ การแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ราคาวัตถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
     แนวทางการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายโดยการดำเนินการลักษณะโครงการพี่ช่วยน้อง เป็นการดำเนินการในลักษณะที่ผู้ประกอบการที่มีช่องทางการตลาดที่มีศักยภาพให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการอื่นๆ ควรพัฒนาด้านการจัดวางสินค้าบนชั้นวางให้มีความโดดเด่น ควรมีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลาย เพื่อสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ส่วนการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารต้องเน้นคุณภาพ และมาตรฐานของตัวสินค้า มีความแตกต่างมีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


คำสำคัญ:ช่องทางการจัดจำหน่าย  การสร้างมูลค่าเพิ่ม  ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร


     The purpose of this research was to: 1)study weakness, strength, opportunity, and threat of product and distribution channel for community food products in Songkhlaand 2)to give guidelines for the development of distribution channels and the creation of added value for community food products in Songkhla Province.This qualitative research used in-depth interviews with 16 community food product entrepreneurs who had received Community Product Quality Certification in Songkhla Province.The results showed entrepreneurial strength in having certified, quality raw materials and continuous efficient production. On the other hand, there were weaknesses in excessively diversified distribution channels, insufficient labor and product branding, and uncertain sales channel. However, opportunities are available through promotion and support from government organizations, and the growth of online distribution channels. Threats included fierce competition and constant variation of raw material prices.
    Regarding guidelines for distribution channels development and creation of added value,entrepreneurs can strengthen existing entrepreneurs through partnerships. The shop of community food products should be develop sorting and layout. Attractive community product centers are required to target tourists and other customers. Finally, the community food products must be quality assured with standardized products.Moreover, products should be unique, comply with customer requirements, and undergo constant development.


Keywords: Distribution Channels, Added Value Creation, Community Food Product

References

Chemsripong, S., & Petmee, P. (2017). Creating Value Added Products from Local Wisdom: A Case Study of the Ancient Cloth. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), 10(4), 62-85.

Chiarakul, T. (2014). The Problems and the Adaptation of OTOP to AEC. Executive Journal, 34(1), 177-191.

Jindavong, S. (2015). Guidelines for Development the Marketing Mix of OTOP Products for Promoting Tourism in Hatyai Songkhla Province. (Master’s thesis). Prince of Songkla University, Songkhla.

Kasornbua, T. (2013). Development of OTOP Products (One Tambon One Product: OTOP) for the Export Market in ASEAN. Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, 30(2), 155-174.

Kotler, P., & Armstrong, G. (2015). Principles of Marketing (16th ed). England, UK: Pearson Education.

Leelasuwat, S., Boonchuai, P., & Teianchan, N. (2015). Approaches to Develop OTOP Products in Sampran District, Nakhon Prathom Province into Universal Standards (Research report). Nakhon Prathom: Rajamangala University of Technology Rattanakosin.

Mukda, W. (2013). Guidelines Management of Product Manufacturing Group on One Tambon One Product in Tak Province (Research report). Bangkok: Suan Dusit Rajaphat University.

Prayalaw, N., & Manmart, L. (2015). Factors Affecting Consumers’ Purchasing Decision in Food Product of One Tambon One Product Project Produced in Khon Kaen Province. KKU Research Journal, Humanities and Social Sciences (Graduate Studies), 3(1), 38-51.

Promsaka Na Sakolnakorn, T., & Sungkharat, U. (2013). Development Guidelines for Small and Micro Community Enterprises in Songkhla Lake Basin (Research report). Songkhla: Department of Educational Foundation, Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University.

Rattanaphan, M., Rattanaphan, P., Mukdawijitra, S., Kulthirawong, S., & Kanchanamukda, W. (2011). Development of Management Potentiality and Marketing for Community Enterprises in Songkhla Province (Research report). Bangkok: Office of the Higher Education Commission.

Rattanaphan, P., Rattanaphan, M., & Sae-Wong, J. (2017). Purchasing Behavior of Community Food Products in Songkhla Province. In 9th NPRU National Academic Conference “Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education”, 28-29 September 2017 (pp. 797-806). Nakhon Pathom: Nakhon Pathom Rajabhat University.

Schiffman, L. G., & Wisenblit, J. (2014). Consumer Behavior (11th ed). US: Pearson Education.

Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
RATTANAPHAN, Prasit; RATTANAPHAN, Maneerat; SAE-WONG, Jarinee. การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 11, n. 4, p. 42-51, dec. 2018. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/Vol-11-No-4-2018-42-51>. Date accessed: 09 apr. 2020. doi: https://doi.org/10.14456/jcdr-hs.2018.19.