A Comparison of Paddy Price Insurance Project and Paddy Mortgage Project on Thai Farmers’ Living Standard การเปรียบเทียบโครงการประกันราคาและรับจำนำข้าว ต่อมาตรฐานการครองชีพของเกษตรกร

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Orakoch Ketpirune

Abstract

     วัตถุประสงค์หลักของบทความวิจัยนี้ คือ เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนและต้นทุนการปลูกข้าวเฉลี่ยระหว่างโครงการประกันราคาและรับจำนำข้าว และเปรียบเทียบทัศนคติของเกษตรกรในอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อผลสำเร็จของแต่ละโครงการด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยเลือกอำเภอและตำบลแบบเจาะจงตามคำแนะนำของนักพัฒนาชุมชน เลือกหมู่บ้านด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และเลือกกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรแบบบังเอิญ จำนวน 100 ตัวอย่าง ด้วยการใช้สถิติทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Pair Sample T-Test) แบบถ่วงน้ำหนัก ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใต้โครงการรับจำนำได้รับผลตอบแทนมากกว่าโครงการประกันราคา คิดเป็นร้อยละ 103 ส่งผลให้เกษตรกรภายใต้โครงการรับจำนำมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงกว่า เนื่องจากราคาข้าวที่เกษตรกรได้รับสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 38 อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการปลูกข้าวในระยะที่มีโครงการรับจำนำสูงกว่าระยะที่มีโครงการประกันราคา คิดเป็นร้อยละ 8.53 โดยมีค่าเช่าที่ดินเป็นรายจ่ายสำคัญที่ทำให้ต้นทุนการปลูกข้าวเพิ่มสูงขึ้นในระยะที่มีโครงการรับจำนำ ผลการศึกษายังแสดงว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เห็นว่า ทั้งสองโครงการเป็นโครงการที่ดี เนื่องจากทั้งสองโครงการช่วยให้ราคามาตรฐานของข้าวเพิ่มสูงขึ้น บทความวิจัยนี้จึงเสนอให้รัฐบาลใช้นโยบายรับจำนำข้าว โดยมีมาตรการในการควบคุมราคาปัจจัยการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและส่งเสริมให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว


คำสำคัญ: การประกันราคาข้าว  การรับจำนำข้าว  มาตรฐานการครองชีพ  เกษตรกร


     The main objectives of this research were to compare average return and cost of rice cultivation between Paddy Price Insurance Project, and Paddy Mortgage Project, and to compare attitudes of farmers living in Pranakhon Si Ayutthaya province towards effectiveness of each scheme. A multi-stage sampling technique was used to select the participants in the districts and sub-districts recommended by Community Developers. While villages were chosen by random sampling method, the 100 samples were selected by accidental sampling method. The data analysis was done using weighed Pairs of Sample T-Tests. The results indicated that the average return of the Paddy Mortgage Project was 103% higher than that of the Paddy Price Insurance Project, resulting in the higher living standard for those participated in the Paddy Mortgage Project because the price of rice was 38% higher. However, the cost of rice cultivation during the Paddy Mortgage Project was 8.53% higher than that of the Paddy Price Insurance Project. Land lease was a significant expenditure leading to higher production costs during the Paddy Mortgage Project. The study also revealed that most of the participated farmers considered both projects good because they both increased the standard price of rice. The research suggested that the government should implement the Paddy Mortgage Project together with a policy to control the price of production factors at an appropriate level and promote rice-production efficiency methods.


Keywords: Paddy Price Insurance, Paddy Mortgage, Living Standard, Farmer

References

Bank of Thailand. (2012). Annual Report 2012. Bangkok: Bank of Thailand.

Bank of Thailand. (2014). Annual Report 2014. Bangkok: Bank of Thailand.

Duangbootsee, U. (2013). Analysis of Government Farmer Assistance Program in Product Sales at the End of Harvest Season (Research report). Bangkok: Knowledge Network Institute of Thailand. Retrieved from http://
www.agripolicyresearch.com/?p=3514

Econ Hermit. (2012, October 5). “Agricultural Pledges vs. Agricultural Price Insurance” are Often Overlooked (Part 1). Retrieved from https://translate.google.co.th/translate?hl=en&sl=th&u=http://oknation.nationtv.tv
/blog/econhermit/2012/10/05/entry-1&prev=search

FAO. (2014). A Regional Rice Strategy for Sustainable Food Security in Asia and the Pacific (Final Edition). Bangkok: Food and Agriculture Organization of the United Nations, Regional Office for Asia and the Pacific. Retrieved from http://www.fao.org/3/a-i3643e.pdf

Isvilanonda, S. (2010). Understanding the Price Rice Insurance Scheme for Paddy Producers. Khon Sahakhon Journal, 2(7), 22-24. Retrieved from http://www.cai.ku.ac.th/article/0207spi.pdf

Maejo Poll. (2012, February 2). 88.6% of the Farmers were Satisfied with the Rice Pledging Scheme and 93.1% were Involved in the Project, if it is Re-Organized. Retrieved from http://www.maejopoll.mju.ac.th
/goverment/20111119104835_2011_maejopoll/File20120202092955_27616.pdf

Masang, B. (1994). An Evaluation of Incremental Income of Farmers Participated in Paddy Pledging Program Crop Year 1991/92. Kasetsart Journal: Social Sciences, 15(2), 119-128.

NaRanong, V. (2012). Rice Pledging Series (1) Viroj NaRanong: Problems and Solutions. Retrieved from https://prachatai.com/journal/2012/10/43107

Office of the Royal Society. (2010, September 7). Farmer. Retrieved from http://www.royin.go.th
/?knowledges=เกษตรกร-๗-กันยายน-๒๕๕๓

Poapongsakorn, N., Titapiwatanakun, B., Tokrisna, R., Sirisupluxana, P., Nitithanprapas, I., Napasintuwong, O., … Petchseechoung, W. (2013). Thai Rice Strategy: Thai Rice Research, Development and Look Forward (Research report). Bangkok: Thailand Research Fund. Retrieved from http://tdri.or.th/ wp-content/uploads/
2014/09/A149-final.pdf

Prachachat Online. (2011). Old Debt from 100 Billion Baht Pledge Rice Project, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Ask to Repay Debt from Ministry. Retrieved from m.prachachat.net/news_ detail.php?newsid=1315655442

Ritcharoon, P. (2008). Social Sciences Research Methodology (4th ed.). Bangkok: House of Kermyst.

Suwanno, K. (2011). Performance Report of Income Insurance Project for 3 Main Cultivator (Paddy) in Cha Lae and Bang Khiat Sub-District, Singhanakorn District, Songkla Province. Retrieved from http://slbkb.
psu.ac.th/xmlui/handle/2558/1777

Viyachai, P., Onrit, J., & Viyachai, T. (2014). Cost-Benefit Analysis of Rice Production of Farmers under Rice Price Insurance Scheme in Ubon Ratchathani Province. Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities, 20(4), 161-188.

Wanvisate, W. (2011). The Rice Pledging Scheme of the Yingluck Shinawatra Government. Academic Office Journal: The Secretariat of the Senate, 2(03), 1-16. Retrieved from http://library.senate.go.th/document
/Ext3217/3217014_0002.PDF

Wikipedia. (2018, February 14). Standard of Living. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/
Standard_of_living

World Bank. (n.d.). Rice – from National to Regional Policy. Retrieved from http://home.wlu.edu/~smitkam
/274/rice.html

Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
KETPIRUNE, Orakoch. A Comparison of Paddy Price Insurance Project and Paddy Mortgage Project on Thai Farmers’ Living Standard. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 11, n. 3, p. 91-101, sep. 2018. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/Vol-11-No-3-2018-91-101>. Date accessed: 06 july 2020. doi: https://doi.org/10.14456/jcdr-hs.2018.1.