การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา ที่มีต่อทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/The Development of a Learning Activity Package Using Contemplative Concept to Enhance Creative Thinking Skill of Kindergarten 2 Students

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

วชิราภรณ์ ยาพรม และเทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย / Wachiraporn Yaprom and Teamjan Parnichparinchai

Abstract

     การวิจัยได้พัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาที่มีต่อทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาที่มีต่อทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
     เครื่องมือที่ใช้วิจัยประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่ แบบทดสอบวัดทักษะการคิดสร้างสรรค์ แบบประเมินความพึงพอใจหลังจากใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาที่มีต่อทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ดำเนินการสร้างและประสิทธิภาพทดลองใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 17 คน เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน สถิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ สถิติเพื่อหาประสิทธิภาพ และสถิติทดสอบสมมติฐาน (สถิติทดสอบที t–test)
     ผลที่ได้จากการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ มีข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
     1. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้กับนักเรียน ที่มีค่าสถิติ การหาประสิทธิภาพ คือ 82.19/83.25
     2. นักเรียนมีคะแนนวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
     3. นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ คิดจากค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ 87.65

     This research was conducted with the following aims: 1) to develop a learning activity package using contemplative concept to enhance creative thinking skill of Kindergarten 2 students, 2) to measure the efficiency of the learning activity package according to the 80/80 criteria, 3) to try out the learning activity package using contemplative concept to enhance creative thinking skill of Kindergarten 2 students, and 4) to study the students’ satisfaction towards the learning activity package.
     The research instruments consisted of learning activity package containing 4 lessons using contemplative concept to enhance creative thinking skill of Kindergarten 2 students, creative thinking test, and evaluation forms to measure students’ satisfaction after using the learning activity package. The population consisted of 17 Kindergarten 2 students at Banprachasooksan School under Kamphaengphet Primary Educational Service Area Office 1 in the Academic Year 2010. The statistical devices used to analyze the data were basic statistics, statistics for measuring the quality of the research instruments, statistics for measuring the efficiency of the research instruments and statistics for testing the hypotheses (t-test).
     The findings from the development the learning activity package were as follows:
     1. The learning activity package was suitable for students with the efficiency values of 82.19/83.25 in the second tryout. Both were higher than the criteria.
     2. After using the learning activity package, the students’ post-test scores from the creative thinking skill test were higher than their pre-test scores at the statistically significant level of .05.
     3. 87.65% of the students were satisfied with the learning activity package.

References

Boonsawat, J. (2005). The Development of a Creative Activity Package to Promote Creative Thinking of Preschool Children. (Master’s thesis). Ubon Ratchathani Rajabhat University, Ubon Ratchathani.

Department of Curriculum and Instruction Development, Ministry of Education. (2003). 2003 Curriculum for Early Childhood Education. Bangkok: Kurusapa Printing Press.

Moonkham, S. (2004). Creative Thinking Instruction Strategies. Bangkok: Phapphim.

Sae-ung, J. (2002). A Comparison of the Impact of Contemplative Learning and Simulation Lessons on Creative Thinking of Kindergarten 2 Students in Ban Na Sathanee School, Sa Kaeo Province. (Master’s thesis). Srinakharinwirot University, Bangkok.

Saiyot, L., & Saiyot, A. (1995). Education Research Techniques (4th ed.). Bangkok: Suweeriyasarn.

Tantiphalacheewa, K. (2000). Contemplative Education: A Guideline for Designing Lesson Plans for Kindergarten Instruction. Bangkok: Adison Press Products.

Tantiphalacheewa, K. (2009). Lesson Plans for Contemplative Learning for Kindergarten Studies Volume 5. Bangkok: Mitsamphan Printing Press.

Keywords
จิตตปัญญา; ทักษะการคิดสร้างสรรค์; Contemplative; Creative Thinking Skill
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
พานิชย์ผลินไชย / WACHIRAPORN YAPROM AND TEAMJAN PARNICHPARINCHAI, วชิราภรณ์ ยาพรม และเทียมจันทร์. การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา ที่มีต่อทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/The Development of a Learning Activity Package Using Contemplative Concept to Enhance Creative Thinking Skill of Kindergarten 2 Students. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 10, n. 3, p. 139-148, aug. 2017. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1954>. Date accessed: 06 july 2020.