การวิเคราะห์ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ สําหรับผู้ประกอบกิจการขนส่งเอกชน กรณีศึกษา หจก. บุรีรัมย์พนมรุ้งขนส่ง/Cost Analysis of Logistics System for Private Transport Entrepreneurs: A Case Study of Buriram Phanom Rung Transport Ltd.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ศาสตร์ศิลป์ รสสุคนธ์สกุล และธีระ ฤทธิรอด / Sartsin Rossukhonsakul and Theera Rittirod

Abstract

     การวิเคราะห์ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ สําหรับผู้ประกอบกิจการขนส่งเอกชน กรณีศึกษา หจก. บุรีรัมย์พนมรุ้งขนส่ง การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของ หจก. บุรีรัมย์พนมรุ้งขนส่ง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) กำหนดวิธีการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของ หจก. บุรีรัมย์พนมรุ้งขนส่ง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ต้นทุนตามหลักการคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์ตามปัจจัยป้อนเข้า 4 ด้าน และการพยากรณ์ต้นทุนเพื่อกำหนดวิธีการลดต้นทุน ผลการวิจัย พบว่า หจก. บุรีรัมย์พนมรุ้งขนส่ง มีต้นทุนตามปัจจัยป้อนเข้า 4 ด้าน ได้แก่ ต้นทุนด้านบุคลากร ต้นทุนของพื้นที่ ต้นทุนด้านรถบรรทุกสินค้า ต้นทุนด้านวัสดุใช้งาน และวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งเป็นต้นทุนด้านรถบรรทุกสินค้ามากที่สุด ขณะที่ต้นทุนรวมของบริษัทเท่ากับ 3,165,733.08 บาทต่อเดือน เป็นต้นทุนคงที่ร้อยละ 33.57 ต้นทุนผันแปร ร้อยละ 66.43 ขณะที่ต้นทุนต่อหน่วย และมีต้นทุนรวมต่อหน่วยเท่ากับ 18.51 บาทต่อกิโลเมตร และมีต้นทุนโลจิสติกส์ต่อรายได้ของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 46.90
     การกำหนดวิธีการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของ หจก. บุรีรัมย์พนมรุ้งขนส่ง ผู้วิจัยเสนอให้มีการนำเอาระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (Transportation Management System: TMS) โดยการติดตั้งกล่อง GPS Tracking ซึ่งช่วยในการติดตามพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถ รวมทั้งการเฝ้าติดตาม การชี้แจง ตักเตือน แนะนำพนักงานงานขับรถ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้ทางบริษัทสามารถลดต้นทุนด้านน้ำมันเชื้อเพลิงลงได้ และผลจากการพยากรณ์ต้นทุนที่ลดลงของน้ำมันเชื้อเพลิง พบว่า อัตราการใช้น้ำมันต่อระยะทางในการวิ่งของรถบรรทุกสินค้าลดลงร้อยละ 9.19 หรือสามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลง 157,311.41 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.12 ของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง ซึ่งมีต้นทุนในการลงทุนติดตั้ง เท่ากับ 140,000.00 บาท

     The aims of this research were: 1) to study and analyze the logistics cost of Buriram Phanom Rung Transport Limited Partnership, Buriram province, 2) to determine a means to reduce the logistics cost of Buriram Phanom Rung Transport Limited Partnership, Buriram province by collecting the data of logistics cost, analyzing the logistics cost and predicting the cost to determine a means to reduce the cost considering four input factors: human cost, space cost, delivery cost, equipment cost, and material cost. The fixed cost was 33.57% while the variable cost was 66.43%. The total cost per unit of three branches together was 18.51 baht per kilometer and this was contributed to 46.90% of company income. While determining a means to reduce logistics cost of Buriram Phanom Rung Transport Limited Partnership, the researcher had proposed the Transportation Management System (TMS) by installing GPS tracking system to assist the partnership in tracking driving behavior of the drivers and also monitoring, declaring, issuing warnings and giving advice to the partnership drivers. This will help the partnership in fuel cost reduction. According the prediction of the reduction in the fuel cost, the results indicated that fuel used in delivery decreased by 9.19% or 157,311.41 baht per month. This was attributed to 10.12% of fuel cost which was 140,000.00 baht for installation.

References

Athikhomrattanakun, P. (2007). Logistics step in globalization. Bangkok: Sukkhapabjai.

Iamsumang, P. (2008). The reduce logistics costs by improving its delivery system: a case study paper mill. (Master’s thesis). King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok.

Onsanit, S. (2012). Reduction Cost Analysis of Using Activity-Based Costing System (ABC) Case Study: Johnson Control & Summit Interiors Ltd. Sripatum Chonburi, 9(2), 115-122

Putthawong, S. (2010). Backhauling management and improvement to reducing logistics cost case study: paper mill. (Master’s thesis). King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok.

Sorat, T. (2004). Administration of logistics, supply chain management system. Bangkok: V-Serve.

Sutthiwatnaruput, K. (2003). Supply chain management and logistics. Bangkok: Top.

Tararoub, C. (2009). An analysis of the costs and logistics cost reduction case study of glue. (Master’s thesis). King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok.

The Logistics of Moving to Thailand for the ASEAN Community. (2012). Retrieved from http://www.logisticsdigest.com/article/industry-outlook/item/7453-direction-of-logistics-in-thailand.html

Thongmo, P. (2008). Guideline for reducing cost of fresh potato transportation on logistics system of snack and fried potato manufacturer company. (Master’s thesis). Chiang Mai University, Chiang Mai.

Keywords
โลจิสติกส์; ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า; การวิเคราะห์ต้นทุน; ผู้ประกอบการกิจการขนส่งเอกชน; Logistics; Transportation Management System: TMS; Cost Analysis; Private Transport Entrepreneurial Ventures
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
ฤทธิรอด / SARTSIN ROSSUKHONSAKUL AND THEERA RITTIROD, ศาสตร์ศิลป์ รสสุคนธ์สกุล และธีระ. การวิเคราะห์ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ สําหรับผู้ประกอบกิจการขนส่งเอกชน กรณีศึกษา หจก. บุรีรัมย์พนมรุ้งขนส่ง/Cost Analysis of Logistics System for Private Transport Entrepreneurs: A Case Study of Buriram Phanom Rung Transport Ltd.. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 10, n. 3, p. 93-100, aug. 2017. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1950>. Date accessed: 09 apr. 2020.