อิทธิพลของผู้ตอบต่อโครงสร้างองค์ประกอบของพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร/The Effect of Raters to Factorial Structure of Organizational Citizenship Behavior

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

อนุ เจริญวงศ์ระยับ / Anu Jarernvongrayab

Abstract

     พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ถูกนำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้การประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างแพร่หลาย มาตรประเมินค่าถูกนำมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการยืนยันพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพนักงาน งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงหลักฐานด้านความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้า ความเที่ยงตรงเชิงจำแนก อิทธิพลของผู้ตอบ และความสอดคล้องในการให้ข้อมูลแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ในกรณีที่หน่วยงานมีการประเมินพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรด้วยผู้ตอบหลายกลุ่ม (ตนเอง เพื่อนร่วมงาน และผู้บริหาร) กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเป็นครู จำนวน 340 คน เพื่อนร่วมงาน จำนวน 340 คน และผู้บริหารจำนวน 103 คน จาก 103 โรงเรียน การวิเคราะห์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะหลากวิธีหลายแบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคุณลักษณะ และองค์ประกอบวิธีการ โดยองค์ประกอบคุณลักษณะ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือ การคำนึงถึงผู้อื่น ความอดทนอดกลั้น การให้ความร่วมมือ และความสำนึกในหน้าที่ องค์ประกอบวิธีการ ได้แก่ ตนเองให้ข้อมูล เพื่อนร่วมงานให้ข้อมูล และผู้บริหารสถานการศึกษาให้ข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า เพื่อนร่วมงานให้ข้อมูลมีขนาดสัมประสิทธิ์องค์ประกอบร่วมในองค์ประกอบคุณลักษณะมากที่สุด และมีค่าขนาดสัมประสิทธิ์องค์ประกอบร่วมในองค์ประกอบวิธีการน้อยที่สุด และยังพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคุณลักษณะอยู่ในระดับสูง และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบวิธีการอยู่ในระดับต่ำ

     Organizational citizenship behavior (OCB) was most wildly used as a key indicator of performance appraisal. Rating scale with multiple raters was used to collect and verify the OCB quality of employee. The purpose of this research was to show evidence of convergent validity, divergent validity, rater effect, and inter rater reliability when the organizations assigned multiple raters (self, peer, and employer) to rate employee OCB. 340 elementary teachers, 340 peers, and 103 employers in 103 elementary schools rated teachers OCB. MTMM correlated trait and method CFA model was used to analyze data. OCB trait factors were altruism, courtesy, sportsmanship, civic virtue, and conscientiousness and method factors were self-rating, peer rating, and employer rating. The results showed that peer rating had the highest contribution to trait factors and also fewest method effects to the factors. Moreover, the correlations among trait factors were high but correlations among method factors were low.

References

Allen, T. D., Barnard, S., Rush, M. C., & Russell, J. E. A. (2000). Rating of organizational citizenship behavior: Does the source make a difference? Human Resource Management Review, 10(1), 97-114.

Borman, W. C., & Motowidlo, S. J. (1993). Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance. In N. Schmitt, W. C. Borman, & Associates (Eds.). Personnel selection in organizations (pp. 71-98). San Francisco: Jossey-Bass.

Bush, M. S., & Jiao, C. (2011). Including organizational Citizenship behavior in performance evaluations: An investigation of employee reactions. International Journal of Business and Management, 6, 50-58.

Campbell, D. T., & Fiske, D. W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. Psychological Bulletin, 56, 81-106.

Conway, J. M., Lievens, F., Scullen, S. E., & Lance, C. E. (2004). Bias in the correlated uniqueness Model for MTMM data. Structural Equation Modeling, 11, 535-559.

Eid, M. (2006). Methodological approaches for analyzing multimethod data. In M. Eid, & E. Diener (Eds.). Handbook of multimethod measurement in psychology (pp. 223-230). NE, Washington, DC: American Psychological Association.

Erdogan, B. (2002). Antecedents and consequences of justice perceptions in performance appraisals. Human Resource Management Review, 12, 555-578.

Glick, W. H., Jenkins, G. D., & Gupta, N. (1986). Method versus substance: How strong are underlying relationships between job characteristics and attitudinal outcomes? Academy of Management Journal, 29, 441-464.

Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.

Huntley, C. D., Salmon, P., Fisher, P. I., Fletcher, I., & Young, B. (2012). LUCAS: a theoretically informed instrument to assess clinical communication in objective structured clinical examinations. Medical Education, 46, 267-276.

Jarernvongrayab, A. (2012). Method effect to factorial structure of buddhism emotional intelligence scale for Thai pre-adolescent: Applying the multitrait-multimethod matrix by confirmatory factor analysis. Journal of Research Methodology, 25(3), 295-311.

Joreskog, K. G., & Sorbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. Chicago: Scientific Software International.

Kenny, D. A. (1998). Multiple factor models. Retrieved from www.davidkenny.net/cm/mfactor.htm

Lam, S. K., Hui, C., & Law, K. S. (1999). Organizational citizenship behavior: Comparing perspectives of supervisors and subordinated across four international samples. Journal of Applied Psychology, 84, 594-601.

Lievens, F., Conway, J. M., & De Corte, W. (2008). The relative importance of task, citizenship and counterproductive performance to job performance ratings: Do rater source and team-based culture matter? Journal of Occupational and Organizational Psychology, 81, 11-27.

Marsh, H. W., & Grayson, D. (1995). Latent Variable Models of Multitrait-Multimethod Data. In R. H. Hoyle (Ed.). Structural Equation Modeling: Concepts, Issues, and Applications. Thousand Oaks: Sage.

Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. USA: D.C. Heath and Company

Organ, D. W., & Ryan, K. (1995).A meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of organizational citizenship behavior. Personnel Psychology, 48, 775-802.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Pearson.

Taoto, J., Jarernvongrayab, A., & Baikularb, P. (2016). A study of the reliability of Mathematics essay test score for Matayomsuksa 2 students: the different number of raters and scoring patterns using generalizability theory. Hatyai Academic Journal, 14(1), 1-14.

Wuttisattakon, N. (2014). Canonical relationship between emotional quotient and teachers’ performance effectiveness in schools under the office of Phitsanulok primary educational service area 2. (Master’s thesis). Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok.

Zheng, W., Zhang, M., & Li, H. (2012). Performance appraisal process and organizational citizenship behavior. Journal of Managerial Psychology, 27, 732-752.

Keywords
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร; อิทธิพลของผู้ตอบ; Organizational Citizenship Behavior; Raters Effect
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
ANU JARERNVONGRAYAB, อนุ เจริญวงศ์ระยับ /. อิทธิพลของผู้ตอบต่อโครงสร้างองค์ประกอบของพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร/The Effect of Raters to Factorial Structure of Organizational Citizenship Behavior. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 10, n. 3, p. 53-60, aug. 2017. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1946>. Date accessed: 06 july 2020.