การพัฒนาแนวทางการประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียน ตามแนวคิดการประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 / A Development Approach for Assessment Learning and Innovation Skills Using Assessment of Learners Method in 21st Century

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

พิชญา ดีมี และเอื้อมพร หลินเจริญ / Phitchaya Deemee and Aumporn Lincharoen

Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแนวทางการประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียน ตามแนวคิดการประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2) ทดลองใช้แนวทางการประเมินที่พัฒนาขึ้นด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และ 3) ประเมินคุณภาพแนวทางการประเมินของผู้เรียนตามแนวคิดการประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ที่มีการผสานวิธีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตัวแปรที่ใช้ คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียน จากกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills, 2009) จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้แนวทางการประเมิน ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 41 คน ครูจำนวน 3 คน โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามวงจร PAOR จำนวน 2 วงรอบ ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวทางการประเมินที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย โครงสร้างความสัมพันธ์กันของรายละเอียด 6 องค์ประกอบได้แก่ วัตถุประสงค์การประเมิน องค์ประกอบของทักษะและตัวชี้วัด เทคนิควิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การตัดสินการประเมิน และการรายงานผลการประเมิน 2) ผลการทดลองใช้แนวทางประเมินวงรอบที่ 1 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เท่ากับ 64.44 และวงรอบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 69.49 ในภาพรวมนักเรียนมีระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในระดับดีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.88 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.16 3) ผลการประเมินคุณภาพของแนวทางการประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียนตามแนวคิดการประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 4 ด้าน มีคุณภาพในภาพรวม อยู่ในระดับมาก

     The purposes of this study were; 1) to develop an approach to assess learning and innovation skills of learners using Assessment of Learner Method in 21st Century, 2) to try out the developed approach by using action research, and 3) to assess the developed approach based on 21st Century Learner Assessment Framework. The research design was Research and Development. This research used a mixed method of quantitative and qualitative researches. The variables were learning and innovation skills based on Partnership for 21st Century Skills (2009), consisting of three dimensions: creativity and innovation skills, critical thinking and problem solving skills, and communication and collaboration skills. The samples of this study consisted of 41 eleventh grade students and 3 teachers in 2015 academic year at Piriyalai School, Phrae. The developed approach was tried out by using two PAOR cycle of action research. The results of this research showed that 1) the developed approach consisted of interrelated structure of 6 elements: Assessment objectives, Elements of skill and indicators, Assessment techniques, Assessment tools, Judgment, and Report, 2)The results of trying out the developed approach showed that the first assessment cycle had mean score 64.44 and the second assessment cycle had mean score 69.49. Overall the assessment found that 65.88% of students had highest level of learning and innovation skills and 34.16% of them had moderate level, 3) Overall the developed assessment approach had high level of quality.

References

Anderson, R. D. (1970). Developing children's thinking through science. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Bureau of Educational Testing. (2012). Handbook of a Competency Appraisal for Basic Education Students based on the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551. Bangkok: National office of Buddhism Publisher.

Chaktrimongkhol, U. (2013). A Development of Thinking Skills Assessment of the students at Mattayomsuksa 6. Bangkok: Educational and Psychological Test Bureau. Srinakharinwirot University.

Darling-Hammond, L., & McCloskey, L. (2008). Assessment for Learning around the World What Would it Mean to Be Internationally Competitive?. Phi Delta Kappan, 90(4), 263-272.

Dechakoop, P. & Yindeesook, P. (2015). Learning Management in 21st Century (2nd ed.). Bangkok: The Publisher of Chulalongkorn University.

Huang, D., Leon, S., Hodson, C., La Torre, D., Obregon, N., & Rivera, G. (2010). Exploring the effect of After school participation on student’s collaboration skills, oral communication skills, and self-efficacy. Los Angeles, CA: University of California, National Center for research on Evaluation, Standards, and Student Testing (CRESST).

Jitwanna, B. (2009). Development of creative scientific thinking for science gifed grade level 4 students using Creative science activities. (Unpublished Master’s thesis). Chaingmai University, Chaingmai.

Kanjanawasee, S. (2000). Academic Seminar Report “New Dimention of Learning Assessment focus on Child Center”. Bangkok: Aummarin Printing and Publishing.

Kanjanawasee, S. (2011). Assessment Theory (8th ed.). Bangkok: The Publisher of Chulalongkorn University.

Kay, K. (2010). 21st Century Skills: Why They Matter, What They Are, and How We Get There. In J. Bellanca, & R. Brandt (Eds.), 21st Century skills: Rethinking how students learn, (pp. 13-28). Bloomingtin, IN: Solution Tree Press.

Kemmis, S. (1988). Action research. In J. P. Keeves (Ed.), Education research methodology and measurement: An international handbook, (pp. 42-49). Oxford: Pergamon Press.

Lew, M. D. N., Alwis, W. A. M., & Schmidt, H. G. (2010). Accuracy of students’s self assessment and their beliefs about its utility. Assessment & Evaluation in Higher Education, 35(2), 135-156.

Nonsrichai, S. (2007). The Analytical Thinking and Achievement of Mathayomsuksa 5 in Studying Biology Throngh Inquiry Cycle (5Es). (Unpublished Master’s thesis). KhonKaen University, KhonKaen.

Ongardwanich, N. (2013). Development of 21st Century Skill Scales as Perceived by Lower Secondary School Students: An Application of Test Accessibility Approach. (Doctoral dissertation). Chulalongkorn University, Bangkok.

Osman, K., Soh, T. M. T., & Arsad, N. M. (2010). Development and validation of the Malaysian 21st century skills instrument (M-21CSI) for science students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 599-603.

Panit, W. (2012). The Way of Learning for 21st Century Students. Bangkok: Tatata Publication.

Panya, K. (2009). Construction of life skills test for MathayomSuksa 6 students. (Unpublished Master’s thesis). Chaingmai University, Chaingmai.

Partnership for 21st Century Skills. (2009). P21 Framework definitions document. Retrieved from http://www.p21.org/storage/documents/P21_Framework_Definitions.pdf

Prawalpruek, W. (2001). The Evaluation of Education Principles. Bangkok: Educational and Psychological Test Bureau, Srinakharinwirot University.

Reeves, D. (2010). A Framework for Assessing 21st Century Skills. In J. Bellanca, & R. Brandt (Eds.), 21st Century Skills: Rethinking how students learn, (pp. 305-326). Bloomington: IN: Solution Tree Press.

Senger, J. (2012). Students evaluation: tripod of learning portfolio assessement–self assessment, peer–assessment and teacher–assessment. Creative Education, 3(1), 155-163.

Songchoo, R. (2001). A development of the self-evaluation form on teacher performance based on National Teacher Qualification and Beerens' standard for teachers under the Office of the National Primary Education Commission. (Unpublished Master’s thesis). Chulalongkorn University, Bangkok.

Srisa-ard, B. (2000). Research in Measurement and Evaluation. Bangkok: Suveeriyasarn.

Sungong, S. (2012). Curriculum and Instruction for 21st Century. Bangkok: Dhurakij Bundit University.

Svihla, V., Vye, N. J., Brown, M., Phillips, R., Gawel, D. J., & Bransford, J. D. (2009). Interactive Learning Assessments for the 21st century. Education Canada, 49(3), 44-47.

Talchuang, K. (2003). A Development of the Assessing Method for Group Working Performance of Lower Secondary Students. (Unpublished Master’s thesis). Chulalongkorn University, Bangkok.


Thailand Development Research Institute. (2013). Full Report “The Preparation of a Strategic Reform of Basic Education to Responsibility”. Bangkok: The Foundation of the Thailand Development Research Institute.

The Ministry of Education. (2008). The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551. Bangkok: The Publisher of Agricultural Cooperative Federation of Thailand.

Thomas, G., Martin, D., & Pleasants, K. (2011). Using self-and peer-assessment to enhance students’ future-learning in higher education. Journal of University Teaching & Learning Practice, 8(1), 1-16.
Tiew, F. (2010). Business students’ views of peer assessment on class participation. International Education Studies, 3(3), 126-131.

Topping, K. J. (2009). Peer Assessment. Theory into Practice, 40(1), 20-27.

Ylanne, S. L., Pihajamaki, H. H., Kotkas, T. (2006). Self, peer and teacher assessment of student essays. Active Learning in Higher Education, 7(1), 51-62.

Keywords
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม แนวคิดการประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสารและการร่วมมือ; Learning and Innovation Skills, 21st Century Learner Assessment Framework,
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
PHITCHAYA DEEMEE AND AUMPORN LINCHAROEN, พิชญา ดีมี และเอื้อมพร หลินเจริญ /. การพัฒนาแนวทางการประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียน ตามแนวคิดการประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 / A Development Approach for Assessment Learning and Innovation Skills Using Assessment of Learners Method in 21st Century. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 10, n. 2, p. 139-153, june 2017. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1827>. Date accessed: 09 apr. 2020.