ชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ภูมิภาคเหนือตอนล่าง: อัตลักษณ์และความหลากหลาย / “Tai Khrang” Ethnicity in the Lower Northern Region: Identity and Variety

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา / Unchalee Singnoi Wongwattana

Abstract

     บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจแหล่งชุมชน/หมู่บ้านและศึกษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ในภูมิภาคเหนือตอนล่าง ข้อมูลการวิจัยได้จากการสำรวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก การซักข้อมูล การเข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์ เอกสารท้องถิ่น และสื่อสังคมออนไลน์ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ในภูมิภาคเหนือตอนล่างตั้งหลักแหล่งกระจัดกระจายกันไปมีไม่ต่ำกว่า 171 ชุมชน/หมู่บ้าน ในเขต 6 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร อุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก และสุโขทัย กลุ่มชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” มีอัตลักษณ์ที่เป็นการบูรณาการจากหลายลักษณะ ได้แก่ 1) ประวัติความเป็นมาจากเมืองหลวงพระบางและเวียงจันทน์ประเทศลาวประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว 2) ผ้าซิ่นตีนจกพื้นสีแดง 3) ชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่หลากหลาย และ 4) เสียงวรรณยุกต์

     This research article aims to survey “Tai Khrang” communities/villages and seek for the identity of “Tai Khrang” ethnicity in the lower northern region. Research data was collected by surveying, in-dept interviewing, eliciting, participating & observing, as well as from local documents and social media. The result shows that there are, at least, in 171 communities/ villages located in 6 provinces: Kamphaeng Phet, Uthai Thani, Nakhon Sawan, Phichit, Phisanulok and Sukhothai. Its identity is found as the integration of various aspects such as 1) historical background from Luang Prabang and Vientiane about 200 years ago, 2) Teen Chok sarong with the red lower part, 3) various ethnic names and 4) tonal system. 

References

Areechongcharoen, S. & Viengsima, M. (2013). A Study of Ancient Woven Design of Lao Khrang Baan Kokmo Uthai Thani Province. Bangkok: Rajamangala University of Technology Phra Nakhon.

Brown, J. M. (1975). The great tone split: did it work in two opposite ways. In J. G. Harris, & J. R. Chamberlain (Eds.), Studies in Tai linguistics in honor of William J. Gedney, 33-48. Central Institute of English Language.

Burusphat, S., Deepadung, S., Suraratdecha, S., Patpong, P., Arsmiti, N., & Setapong, P. (2011). Language Uses and Attitudes towards Languages and Ethnic Tourism of Ethnic Groups in the Western Region of Thailand. Nakon Pratom: Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University.

Chongkasikit, S. (2010). Laotian Thais. Journal of Ethnic-group Cultural Conservation, 2(2). 9-14.

Decha, W. (1987). A Comparison Study among Pholonological Systems of the Six Tai Languages Spoken in Tha Tako District, Nakorn Sawan Province. (Master’s thesis). Chulalongkorn University, Bangkok.

Gedney, W. J. (1972). A checklist for determining tones in Tai dialects. In J.G. Harris and J.R. Chamberlain (Eds.), Studies in Linguistics in honor of George L. Trager, 423-437. Central Institute of English Language.

Kamman, W. (1992). Lao Khrang Phonological System at Ban Rai District, Uthai Thani Province. (Master’s thesis). Silapakorn University, Bangkok.

Nakorn, C. (2001). Word Syntactic System in Lao Khrang Ban Wanglao, Nongkrot Subdistrict, Meang District, Nakorn Sawan Province. (Master’s thesis). Silapakorn University, Bangkok.

Ngawrangsi, K., Onseng, P., Singnoi, U., & Jiranantanaporn, S. (1993). Language Map in the Lower Northern Part. Phitsanulok: Srinakarinwirot University Phitsanulok.

Office of Ethnic Affairs, Department of Social Development and Welfare. (n.d.). Various Ethnic Thais. Bangkok: Office of Ethnic Affairs.

Pankhuenkhat, R. (1988). Tai Dialects. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya.

PreaW Sz. (2015). At Hup Pa Tat. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=9nIOp5h0CIY

Premsrirat, S. (2004). A Variety of Languages and Ethnicity: Precious Resource or Irreparable Problem. Journal of Language and Culture, 23(2), 15-24.

Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre. (2013). Data Base of Ethnic Groups in Thailand (Online). Retrieved from http://www.sac.or.th/databases/ethnic/Content/Information/ref_laokhrang. html

Rattanahong, P. (n.d.). Lao Culture. (Y. Khansingha, Trans, 2016). Lao People's Democratic Republic: Ministry of Culture Press.

Sattayawattana, C. (1997). Where is Lao Khrang? Where are they from? In C. Samutwanit, & C. Sattayawattana (Eds.). Following Sawatdiga: Detecting the Origin of Tai-Lao, 33-37. Bangkok: Tawan-ok Printing House.

Thawornpat, M. & Chawsuan, E. (2005). Encyclopedia of Ethnic Groups in Thailand: Lao Khrang. Bangkok: Ek Pim Thai.

Watcharaporn, W. (1991). A Study of Final Particles in Law Khrang. (Master’s thesis). Mahidol University, Nakhon Pathom.

Wattanaprasert, K. & Liamprawat, S. (1988). The Phonology of Lao Dialects in Thachin River Basin. Nakhon Pathom: Silapakorn University Press.

Wongwipak, C. (1989). A Study of Local History and Cultural Assimilation: A Case Study of Lao Khrang Uthong, Suphanburi Province. Bangkok: Anthopology Department, Silapakorn University.

Keywords
ชาติพันธุ์ไทครั่ง ผ้าซิ่นตีนจกพื้นสีแดง ชื่อชาติพันธุ์ ระบบเสียงวรรณยุกต์; Tai Khrang Ethnicity, Teen Chok Sarong with the Red Lower Part, Ethnic Names, Tonal System
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
UNCHALEE SINGNOI WONGWATTANA, อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา /. ชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ภูมิภาคเหนือตอนล่าง: อัตลักษณ์และความหลากหลาย / “Tai Khrang” Ethnicity in the Lower Northern Region: Identity and Variety. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 10, n. 2, p. 107-127, june 2017. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1825>. Date accessed: 06 july 2020.