ทุนทางสังคมกับธรรมนูญการจัดการตนเอง / Social Capital and Self-Management Charter

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

วัลลภัช สุขสวัสดิ์ / Wanlapat Suksawas

Abstract

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสมัยใหม่ กระบวนการรับรู้และทุนทางสังคมกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการจัดทำธรรมนูญการจัดการตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ข้อมูลของการวิจัยมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประชากรการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 377 คน ซึ่งมาจากสุ่มตัวอย่างแบบโดยใช้หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป ผลการศึกษา พบว่า ความสมัยใหม่และกระบวนการรับรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน แต่ทุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน นอกจากนี้ยังพบว่า ความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ทางการเมืองและความไว้วางใจต่อบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของทุนทางสังคมมีอิทธิพลสูงมากในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำธรรมนูญจัดการตนเอง ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้ คือภาครัฐควรให้ความรู้แก่ประชาชนถึงนวัตกรรมหรือกลไกในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐและทุกภาคส่วน ควรมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายสังคมแห่งความปลอดภัย เพื่อสร้างความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ทางการเมืองและความไว้วางใจต่อบุคคลทั่วไป ซึ่งคาดหมายได้ว่าจะส่งผลดีต่อการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

     The main objective of this study is to investigate the relationships among modernization, cognitive engagement and social capital and people’s political participation on making self-management charter in Nor-Or Sub-district, Si Satchanalai District, Sukhothai Province. As a quantitative study, a face-to-face survey and a questionnaire were utilized as the main tools for the investigation in this study. The selection of respondents for the survey was restricted to people of voting age (18 years old and older) who were registered in Nor-Or Sub-district. The 377 samples were selected by employing multi-stage sampling. Statistical Package for the Social Sciences was utilized for data analysis. It is discovered that modernization and cognitive engagement do not have any relationship with people’s political participation. In contrast, the findings suggest a strong evidence of a link between social capital and people’s political participation on making self-management charter. Additionally, the study revealed that, trust in incumbent and interpersonal trust, as components of social capital, played the strongest role on promoting people’s political participation on making self-management charter. The results of this study could be used to provide some practical strategies for making Thai public policy. It can be suggested that all levels of government must demonstrate an innovation or mechanism in checking performance of all incumbents. In addition, social safety networks must be created by all members of society. This will allow people to present higher level of trust in incumbent and interpersonal trust, which in turn, may encourage them to participate more in all levels of politics.

References

Anderson, C. J., & Lotempio, A. J. (2002). Winning, Losing and Political Trust in America. British Journal of Political Science, 32(2), 335–351.

Barro, R. J. (1999). Determinants of democracy. Journal of Political economy, 107(S6), S158-S183.

Bjørnskov, C. (2007). Determinants of Generalized Trust: A Cross-Country Comparison. Public Choice, 130(1), 1-21.

Bourguignon, F., & Verdier, T. (2000). Oligarchy, Democracy, Inequality and Growth. Journal of Development Economics, 62(2), 285-313.

Bradbury, J. A., Branch, K. M., & Focht, W. (Eds.). (1999). Trust and Public Participation in Risk Policy Issues. London: Earthscan.

Burkhart, R. E. (1997). Comparative Democracy and Income Distribution: Shape and Direction of the Causal Arrow. The Journal of Politics, 59(1), 148-164.

Burkhart, R. E., & Lewis-Beck, M. S. (1994). Comparative Democracy: The Economic Development Thesis. American Political Science Review, 88(4), 903-910.

Chiangthong, S. & Wittayasomboon, I. (2013). Make Charter: People’s Chaeter for self management. Retrieved from http://www.reform.or.th.

Dalton, R. J. (2007). Partisan mobilization, cognitive mobilization and the changing American electorate. Electoral Studies, 26(2), 274-286.

Damico, A. J., Conway, M. M., & Damico, S. B. (2000). Patterns of Political Trust and Mistrust: Three Moments in the Lives of Democratic Citizens. Polity, 32(3), 377-400.

Foley, M. W., & Edwards, B. (1999). Is It Time to Disinvest in Social Capital? Journal of Public Policy, 19(2), 141-173.

Fukuyama, F. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. London: Hamish Hamilton.

Glaeser, E. L., Laibson, D., & Sacerdote, B. (2002). An Economic Approach to Social Capital. The Economic Journal, 112(483), F437-F458

Gonick, L. S., & Rosh, R. M. (1988). The Structural Constraints of the World-Economy on National Political Development. Comparative Political Studies, 21(2), 171-199.

Hetherington, M. J. (1998). The Political Relevance of Political Trust. American Political Science Review, 92(4), 791-808.

Huntington, S. P. (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: University of Oklahoma Press.

Kaase, M. (1999). Interpersonal Trust, Political Trust and Non-Institutionalised Political Participation in Western Europe. West European Politics, 22(3), 1-21.

Kasperson, R. E., Golding, D., & Kasperson, J. X. (Eds.). (1999). Risk, Trust and Democratic Theory. London: Earthscan.

Kennedy, R. (2010). The contradiction of modernization: a conditional model of endogenous democratization. The Journal of Politics, 72(3), 785-798.

Lederman, D., Loayza, N., & Menéndez, A. M. (2002). Violent Crime: Does Social Capital Matter? Economic Development and Cultural Change, 50(3), 509-539.

Levi, M. (1996). Social and Unsocial Capital: A Review essay of Robert Putnam's Making Democracy Work. Politics and Society, 24, 45-55.

Li, L. (2004). Political Trust in Rural China. Modern China, 30(2), 228-258.

Lipset, S. M. (1959). Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. American Political Science Review, 53(1), 69-105.

LoGerfo, J. (1996). Attitudes toward Democracy among Bangkok and Rural Northern Thais: The Great Divide. Asian Survey, 36(9), 904-923.

Maloney, W. A., Smith, G., & Stoker, G. (Eds.). (2000). Social Capital and Associational Life. New York: Oxford University Press.

Mayer, P. (2001). Human Development and Civic Community in India: Making Democracy Perform. Economic and Political Weekly, 36(8), 684-692.

Mayer, P. (Ed.). (2004). Making Democracy Perform: Human Development and Civic Community in India. New Delhi: SAGE Publications.

Mishler, W., & Rose, R. (2001). What are the Origins of Political Trust? Testing Institutional and Cultural Theories in Post-Communist Societies. Comparative Political Studies, 34(1), 30-62.

Nathan, A. J. (2007). Political Culture and Diffuse Regime Support in Asia Working Paper Series: No. 43 (pp. 1-44). Taipei: Asian Barometer Project Office, National Taiwan University and Academia Sinica.

Newton, K. (2001a). Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy. International Political Science Review, 22(2), 201-214.

Newton, K. (Ed.). (2001b). Social Capital and Democracy. Hanover: University Press of New England.

Nilson, D. C., & Nilson, L. B. (1980). Trust in Elites and Protest Orientation: An Integrative Approach. Political Behavior, 2(4), 385-404.

Norris, P. (1999). Introduction: The growth of critical citizens? In P. Norris (Ed.), Critical citizens: Global support for democratic government (pp. 1-27). Oxford, UK: Oxford University Press.

Perotti, R. (1996). Growth, Income Distribution, and Democracy: What the Data Say. Journal of Economic Growth, 1(2), 149-187.

Przeworski, A., Alvarez, M. E., Cheibub, J. A., & Limongi, F. (2000). Democracy and development: political institutions and well-being in the world, 1950-1990 (Vol. 3). NY: Cambridge University Press.

Przeworski, A., & Limongi, F. (1997). Modernization: Theories and facts. World politics, 49(2), 155-183.

Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Putnam, R. D. (1994). Social Capital and Public Affairs. Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences, 47(8), 5-19.

Putnam, R. D. (1995a). Bowling Alone: American's Declining Social Capital. Journal of Democracy, 6(1), 65-78.

Putnam, R. D. (1995b). Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America. PS: Political Science and Politics, 28(4), 664-683.

Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York/London: Simom and Schuster.

Roobsung, S. (2011). Handbook for Community Democracy. Bangkok: Political Develpoment Council.

Seligson, M. A. (1980). Trust, Efficacy and Modes of Political Participation: A Study of Costa Rican Peasants. British Journal of Political Science, 10(1), 75-98.

Shi, T. (2001). Cultural Values and Political Trust: A Comparison of the People's Republic of China and Taiwan. Comparative Politics, 33(4), 401-419.

Soithong, W. (2011). Social Capital, People’s Political Participation and Institutional Performance of Local Government in the North of Thailand. (Doctoral dissertation), The University of Adelaide, Australia.

Srijannit, B. (2012). “People’s charter” Creates happy society. Retrieved from http://prachatai.com/journal/
2012/02/39239

Suteerawut, P. (2014). Food and Nutrition Promotion Intergration Project: A Case Study of Songkla Province. Songkla: Institution of Health System Management, Prince of Songkla University.

United Nations Development Programme. (2014). Advancing Human Development through ASEAN Community. Bangkok: United Nations Development Programme.

Uslaner, E. M. (2000). Producing and Consuming Trust. Political Science Quarterly, 115(4), 569-590.

Uslaner, E. M., & Conley, R. S. (2003). Civic Engagement and Particularized Trust. American Politics Research, 31(4), 331-360.

Wegelin, E. A. (2002). Thailand: Decentralization Capacity Assessment Finding and Recommendations Capacity Building Project (pp. 1-60): Office of the Decentralization to Local Government Organization Committee and The World Bank. Retrieved from http://www1.worldbank.org/wbiep/decentralization/eaplib/wegelin.pdf.

Whiteley, P. (2005). Citizenship education longitudinal study: Second literature review. Citizenship Education: the political science perspective (DfES Research Report 631). London: DfES.

Whiteley, P. F. (2011). Is the party over? The decline of party activism and membership across the democratic world. Party Politics, 17(1), 21-44.

Wongpreedee, A. (2007). Decentralization and Its Effect on Provincial Political Power in Thailand. Asian and African Area Studies, 6(2), 457-470.

Young, S. B. (1968). The Northeastern Thai Village: A Non-Participatory Democracy. Asian Survey, 8(11), 873-886.

Keywords
ทุนทางสังคม ความสมัยใหม่ กระบวนการรับรู้ ธรรมนูญการจัดการตนเอง ความไว้วางใจ การมีส่วนร่วมทางการเมือง; Social Capital, Modernization, Cognitive Engagement, Self-Management Charter, Trust, Political Participation
Section
Research Articles

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
WANLAPAT SUKSAWAS, วัลลภัช สุขสวัสดิ์ /. ทุนทางสังคมกับธรรมนูญการจัดการตนเอง / Social Capital and Self-Management Charter. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 10, n. 2, p. 91-106, june 2017. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1823>. Date accessed: 06 july 2020.