Jongsuksomsakul, P. (2019). การสื่อสาร ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม สู่ความสุขพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนเกาะคา จังหวัดลำปาง และชุมชนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี. Journal Of Community Development Research (Humanities And Social Sciences), 12(2), 109-134. doi:10.14456/jcdr-hs.2019.19