Rattanaphan, P., Rattanaphan, M., & Sae-Wong, J. 2018 Dec 26. การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences). [Online] 11:4