Rattanaphan, P., Rattanaphan, M., & Sae-Wong, J. (2018). การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา. Journal Of Community Development Research (Humanities And Social Sciences), 11(4), 42-51. doi:10.14456/jcdr-hs.2018.19