นัฐฐา ทองช่วย, Nuttha Thongchuay /. " People Participation in Solid Waste Management Services in Tumbon Lankrabue Minicipal District, Kamphaeng Phet Province / การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร" Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) [Online], Volume 7 Number 2 (26 March 2015)