นัฐฐา ทองช่วย, Nuttha Thongchuay /. " People Participation in Solid Waste Management Services in Tumbon Lankrabue Minicipal District, Kamphaeng Phet Province / การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร." Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) [Online], 7.2 (2557): 47-68. Web. 15 Nov. 2019