นัฐฐา ทองช่วย, N. 2015 Mar 26. People Participation in Solid Waste Management Services in Tumbon Lankrabue Minicipal District, Kamphaeng Phet Province / การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences). [Online] 7:2