นัฐฐา ทองช่วย, N. (2015). People Participation in Solid Waste Management Services in Tumbon Lankrabue Minicipal District, Kamphaeng Phet Province / การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร. Journal Of Community Development Research (Humanities And Social Sciences), 7(2), 47-68. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/747