นัฐฐา ทองช่วย, Nuttha Thongchuay /. People Participation in Solid Waste Management Services in Tumbon Lankrabue Minicipal District, Kamphaeng Phet Province / การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 7, n. 2, p. 47-68, mar. 2015. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/747>. Date accessed: 21 oct. 2019.