ฤทธิรอด / Sartsin Rossukhonsakul and Theera Rittirod, ศาสตร์ศิลป์ รสสุคนธ์สกุล และธีระ. " การวิเคราะห์ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ สําหรับผู้ประกอบกิจการขนส่งเอกชน กรณีศึกษา หจก. บุรีรัมย์พนมรุ้งขนส่ง/Cost Analysis of Logistics System for Private Transport Entrepreneurs: A Case Study of Buriram Phanom Rung Transport Ltd.." Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) [Online], 10.3 (2560): 93-100. Web. 7 Jul. 2020