ฤทธิรอด / Sartsin Rossukhonsakul and Theera Rittirod, . 2017 Aug 7. การวิเคราะห์ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ สําหรับผู้ประกอบกิจการขนส่งเอกชน กรณีศึกษา หจก. บุรีรัมย์พนมรุ้งขนส่ง/Cost Analysis of Logistics System for Private Transport Entrepreneurs: A Case Study of Buriram Phanom Rung Transport Ltd.. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences). [Online] 10:3