ฤทธิรอด / Sartsin Rossukhonsakul and Theera Rittirod, . (2017). การวิเคราะห์ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ สําหรับผู้ประกอบกิจการขนส่งเอกชน กรณีศึกษา หจก. บุรีรัมย์พนมรุ้งขนส่ง/Cost Analysis of Logistics System for Private Transport Entrepreneurs: A Case Study of Buriram Phanom Rung Transport Ltd.. Journal Of Community Development Research (Humanities And Social Sciences), 10(3), 93-100. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1950