ฤทธิรอด / SARTSIN ROSSUKHONSAKUL AND THEERA RITTIROD, ศาสตร์ศิลป์ รสสุคนธ์สกุล และธีระ. การวิเคราะห์ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ สําหรับผู้ประกอบกิจการขนส่งเอกชน กรณีศึกษา หจก. บุรีรัมย์พนมรุ้งขนส่ง/Cost Analysis of Logistics System for Private Transport Entrepreneurs: A Case Study of Buriram Phanom Rung Transport Ltd.. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 10, n. 3, p. 93-100, aug. 2017. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1950>. Date accessed: 29 may 2020.