หล่อจิระชุณกุล และกนกกรรณ์ ลี้โรจนาประภา / Walailak Atthirawong, Vichit Lorchirachoonkul a, วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์a, วิชิต. " การเปรียบเทียบศักยภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระหว่างผู้ประกอบการผ้าไหมที่มีการรวมกลุ่มและไม่รวมกลุ่ม/Comparative Study of Supply Chain and Logistics Performance between Thai Silk Community and Individual Entrepreneurs" Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) [Online], Volume 10 Number 3 (7 August 2017)