หล่อจิระชุณกุล และกนกกรรณ์ ลี้โรจนาประภา / Walailak Atthirawong, Vichit Lorchirachoonkul a, . 2017 Aug 7. การเปรียบเทียบศักยภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระหว่างผู้ประกอบการผ้าไหมที่มีการรวมกลุ่มและไม่รวมกลุ่ม/Comparative Study of Supply Chain and Logistics Performance between Thai Silk Community and Individual Entrepreneurs. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences). [Online] 10:3