หล่อจิระชุณกุล และกนกกรรณ์ ลี้โรจนาประภา / Walailak Atthirawong, Vichit Lorchirachoonkul a, . (2017). การเปรียบเทียบศักยภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระหว่างผู้ประกอบการผ้าไหมที่มีการรวมกลุ่มและไม่รวมกลุ่ม/Comparative Study of Supply Chain and Logistics Performance between Thai Silk Community and Individual Entrepreneurs. Journal Of Community Development Research (Humanities And Social Sciences), 10(3), 81-92. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1949