หล่อจิระชุณกุล และกนกกรรณ์ ลี้โรจนาประภา / WALAILAK ATTHIRAWONG, VICHIT LORCHIRACHOONKUL A, วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์a, วิชิต. การเปรียบเทียบศักยภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระหว่างผู้ประกอบการผ้าไหมที่มีการรวมกลุ่มและไม่รวมกลุ่ม/Comparative Study of Supply Chain and Logistics Performance between Thai Silk Community and Individual Entrepreneurs. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 10, n. 3, p. 81-92, aug. 2017. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1949>. Date accessed: 06 june 2020.