สาวิตรี รังสิภัทร์ และทิพวัลย์ สีจันทร์ / Thawatchai Pinitmai, Sudarat Cheamngoan, Savitre, ธวัชชัย พินิจใหม่, สุดารัตน์ แช่มเงิน,. " การพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านนาโพธิ์ ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี/Self-Reliance of Community Enterprise: Case Study of Ban Na Pho Native Medicinal Plants Processing Community Enterprise, ThaRaeng Sub-District, Ban Laem District, Phetchaburi Province." Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) [Online], 10.3 (2560): 70-80. Web. 29 May. 2020