สาวิตรี รังสิภัทร์ และทิพวัลย์ สีจันทร์ / Thawatchai Pinitmai, Sudarat Cheamngoan, Savitre, . 2017 Aug 7. การพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านนาโพธิ์ ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี/Self-Reliance of Community Enterprise: Case Study of Ban Na Pho Native Medicinal Plants Processing Community Enterprise, ThaRaeng Sub-District, Ban Laem District, Phetchaburi Province. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences). [Online] 10:3