สาวิตรี รังสิภัทร์ และทิพวัลย์ สีจันทร์ / Thawatchai Pinitmai, Sudarat Cheamngoan, Savitre, . (2017). การพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านนาโพธิ์ ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี/Self-Reliance of Community Enterprise: Case Study of Ban Na Pho Native Medicinal Plants Processing Community Enterprise, ThaRaeng Sub-District, Ban Laem District, Phetchaburi Province. Journal Of Community Development Research (Humanities And Social Sciences), 10(3), 70-80. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1948