สาวิตรี รังสิภัทร์ และทิพวัลย์ สีจันทร์ / THAWATCHAI PINITMAI, SUDARAT CHEAMNGOAN, SAVITRE, ธวัชชัย พินิจใหม่, สุดารัตน์ แช่มเงิน,. การพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านนาโพธิ์ ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี/Self-Reliance of Community Enterprise: Case Study of Ban Na Pho Native Medicinal Plants Processing Community Enterprise, ThaRaeng Sub-District, Ban Laem District, Phetchaburi Province. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 10, n. 3, p. 70-80, aug. 2017. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1948>. Date accessed: 08 aug. 2020.