พุ่มภิญโญ / Sauwaluck Koojaroenprasit and Sumaree Pumpinyo, เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ และสุมาลี. " ทัศนคติของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ต่อการจัดการขยะแบบ 3Rs / Household's Attitude toward Waste Management by 3Rs Approach in Pra Nakorn Sri Ayutthaya Municipality" Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) [Online], Volume 10 Number 2 (2 June 2017)