พุ่มภิญโญ / Sauwaluck Koojaroenprasit and Sumaree Pumpinyo, เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ และสุมาลี. " ทัศนคติของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ต่อการจัดการขยะแบบ 3Rs / Household's Attitude toward Waste Management by 3Rs Approach in Pra Nakorn Sri Ayutthaya Municipality." Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) [Online], 10.2 (2560): 163-173. Web. 29 May. 2020