พุ่มภิญโญ / Sauwaluck Koojaroenprasit and Sumaree Pumpinyo, . 2017 Jun 2. ทัศนคติของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ต่อการจัดการขยะแบบ 3Rs / Household's Attitude toward Waste Management by 3Rs Approach in Pra Nakorn Sri Ayutthaya Municipality. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences). [Online] 10:2