พุ่มภิญโญ / Sauwaluck Koojaroenprasit and Sumaree Pumpinyo, . (2017). ทัศนคติของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ต่อการจัดการขยะแบบ 3Rs / Household's Attitude toward Waste Management by 3Rs Approach in Pra Nakorn Sri Ayutthaya Municipality. Journal Of Community Development Research (Humanities And Social Sciences), 10(2), 163-173. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1829