พุ่มภิญโญ / SAUWALUCK KOOJAROENPRASIT AND SUMAREE PUMPINYO, เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ และสุมาลี. ทัศนคติของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ต่อการจัดการขยะแบบ 3Rs / Household's Attitude toward Waste Management by 3Rs Approach in Pra Nakorn Sri Ayutthaya Municipality. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), [S.l.], v. 10, n. 2, p. 163-173, june 2017. ISSN 2539-5521. Available at: <http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1829>. Date accessed: 01 june 2020.