และอนุชา กอนพ่วง / Ampai Nongyao, Chonchakorn Worain and Anucha Kanpong, อำไพ นงค์เยาว์, ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์ และ. " รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 / Model of School Administration for Developing Students’ Learning Skill in the 21st Century." Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) [Online], 10.1 (2560): 132-143. Web. 29 May. 2020