และอนุชา กอนพ่วง / Ampai Nongyao, Chonchakorn Worain and Anucha Kanpong, . 2017 Mar 17. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 / Model of School Administration for Developing Students’ Learning Skill in the 21st Century. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences). [Online] 10:1